Algemene leveringsvoorwaarden NML health bv

1. Definitie

In het hierna volgende wordt verstaan onder:

  • NML: NML health bv
  • De klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van NML producten wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met NML wenst te sluiten of sluit.

2. Toepasselijkheid

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van NML, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

3. Totstandkoming

3.1. Offertes, in welke vorm dan ook, aan klanten dienen slechts tot informatie van klanten en gelden niet als aanbod van NML.

3.2. Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.

3.3. Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de klant.

4. Prijzen

4.1. De door NML opgegeven inkoopprijzen zijn exclusief BTW. De genoemde geadviseerde publieksprijzen zijn inclusief BTW.

4.2. NML behoudt zich het recht voor om opgegeven inkoopprijzen en publieksprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen, indien sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor NML is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van prijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De klant wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na bekendmaking van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

5. Levering

5.1. Levering van de gestelde producten geschiedt door afgifte van die producten aan het door de klant opgegeven afleveringsadres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant.

5.2. Bij een orderwaarde van € 165,- exclusief BTW of meer geschiedt de levering binnen Nederland franco op het door de klant opgegeven afleveringsadres.

5.3. Bij een orderwaarde van minder dan € 165 exclusief BTW worden door NML orderhandelingskosten in rekening gebracht.

5.4. Bij leveringen buiten Nederland worden altijd orderhandelingskosten in rekening gebracht.

5.5. De leveringstermijn wordt door NML altijd bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt NML niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van boek 6 BW.

6. Betaling

6.1. Betaling van de koopprijs der geleverde producten wordt opeisbaar terstond na levering overeenkomstig artikel 5 en dient zonder enige schuldvergelijking uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum netto te geschieden.

6.2. Indien betaling binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de klant met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt, over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand tot aan de dag der algehele voldoening.

6.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor NML verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

6.4. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft NML te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de klant zekerheid stelt voor de betaling of dat de klant een door NML te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de klant over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan NML verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.

7.2. De klant is verplicht de door NML geleverde producten op te slaan op zodanige wijze, dat deze duidelijk kunnen worden onderscheiden als producten door NML geleverd.

7.3. Bij gebreke van tijdige betaling is NML gerechtigd de geleverde producten bij de klant terug te halen. De klant moet NML daartoe in de gelegenheid stellen, op straffe van een boete gelijk aan de verschuldigde koopprijs.

8. Doorverkoop van de door NML geleverde producten

8.1. Voor de door de klant te berekenen prijs van de door NML aan de klant geleverde producten wordt verwezen naar de NML-prijslijst met de geadviseerde publieks- en detailhandelsprijzen.

8.2. Verkoop door de klant van door NML geleverde producten geschiedt in de originele, van NML afkomstige, detailverpakking, zonder enige veranderingen daaraan of beschadiging daarvan.

9. Wanprestatie/overmacht

9.1. Indien de klant enige voor hem uit een overeenkomst met NML voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft NML het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten en alle overeenkomsten met de klant geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding, maar zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Al hetgeen de klant na ontbinding aan NML verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

9.2. In geval van overmacht zal NML gerechtigd zijn om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. NML dient hiervan de klant terstond schriftelijk mededeling te doen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NML onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van NML gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, mislukking van de oogst, staking, stagnatie, epidemie of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door NML of door een onderneming waarvan NML grond- of hulpstoffen betrekt, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet-verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

10. Reclames betreffende leveringen

10.1. Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan NML gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

10.2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan NML gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

10.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan NML gemeld worden.

10.4. Na het verstrijken van de in artikel 10 1 t/m 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

10.5. De goederen, waarop de reclames betrekking hebben moeten ter beschikking gehouden worden van NML.

10.6. De goederen, waarop de reclame betrekking heeft kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan NML zijn geretourneerd.

10.7. Indien de reclame over de levering door NML gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

10.8. Indien de reclame door NML gegrond wordt, behoudt NML zich het recht het voor een eventueel gebrek te herstellen.

10.9. Indien de reclame over een levering door NML gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht de creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

10.10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat NML op grond van redelijkheid de reclame heeft geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of herlevering zal plaatsvinden.

10.11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden levering of tot annulering van de overeenkomst.

11. Retourzendingen

11.1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 10 is NML niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door NML in depot gehouden.

11.2. Retourzending - na gegrondbevinding van reclame - is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. NML aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde producten door schuld of toedoen van de klant of derden waarvoor de laatste aansprakelijk is.

12.2. In overige gevallen is NML slechts aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant of de benadeelde derde bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van NML, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van NML voor de klant geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het in de factuur vermelde bedrag van de koopsom.

12.3. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de afnemer bewezen opzet of grove schuld van NML.

12.4. De aansprakelijkheid van NML betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.

12.5. Aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies, en gebruiksvoorschriften, zoals die door NML op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of, indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.

12.6. Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid).

13. Rechts- en Forumkeuze

13.1. Op de overeenkomsten tussen NML en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Met inachtneming van artikel 100 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voorvloeiend uit of samenhangend met een tussen NML en haar klant gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat NML het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de klant.

14. Merken en handelsnaam

14.1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van NML, gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door NML worden gebezigd.

14.2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van NML ten aanzien van de gebruikmaking door NML gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

14.3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en in industriële eigendom blijven bij NML berusten.